Όροι Χρήσης και Συναλλαγών

Στοιχεία Επιχείρησης

1. Το ‘’pobox.gr” είναι ο επίσημος ιστότοπος προβολής των προϊόντων και των υπηρεσιών και το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προς πώληση προϊόντων μέσω του διαδικτύου, το οποίο στο εξής και χάριν συντομίας θα αναφέρεται ως «ηλεκτρονικό κατάστημα» ή «ιστότοπος» της εταιρίας «Ηλίας Τρινταφύλλου» που εδρεύει στην Κέρκυρα , οδός Μητροπολίτου Μεθοδίου, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας poboxeshop@gmail.com, η οποία στο εξής και χάριν συντομίας θα αναφέρεται ως «επιχείρηση» ή «πωλητής»).

 

Γενικοί Όροι

2.1. Κάθε πρόσωπο που εισέρχεται, πλοηγείται, συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος, και στο εξής και χάριν συντομίας θα αναφέρεται ως «Πελάτης» ή «Χρήστης», θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους όρους που διατυπώνονται στο παρόν, χωρίς καμία εξαίρεση.

Κάθε παραγγελία και πώληση προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, όπως και η χρήση του ιστότοπου εν γένει, διέπονται, αποκλειστικά και μόνο, από τους όρους που διατυπώνονται αναλυτικά παρακάτω.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν ξεκινήσετε την πλοήγησή σας και χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρονικό κατάστημα.

Εάν δεν κατανοείτε ή δεν συμφωνείτε με αυτούς του όρους οφείλετε να απέχετε από την επίσκεψη και τη χρήση του ιστότοπου και από κάθε συναλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει οποτεδήποτε τους όρους χρήσης και συναλλαγών, χωρίς προειδοποίηση.

Κατά συνέπεια, θα πρέπει να ελέγχετε συχνά τους όρους, ώστε να είστε ενήμεροι για τα υφιστάμενα δικαιώματα και υποχρεώσεις σας στην εκάστοτε χρονική περίοδο.

Η οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή δεν ισχύει και δεν επηρεάζει τις ήδη τοποθετημένες προς εκτέλεση παραγγελίες.

Η Επιχείρηση διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα να διακόπτει, προσωρινά ή μόνιμα, μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών της, χωρίς καμία προειδοποίηση, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

2.2. Η πλοήγηση και χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος απευθύνεται σε πρόσωπα που είναι ενήλικα, έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα και γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα.

Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος από ανήλικους ή άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας, απαγορεύεται. Με τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος δηλώνετε ότι είστε ενήλικος, έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα και κατανοείτε την ελληνική γλώσσα (γραφή και ανάγνωση).

3.1. H Επιχείρηση δεσμεύεται ως προς την αλήθεια, την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αναφορικά με την ταυτότητα και τα στοιχεία τόσο της Επιχείρησης, όσο και των προμηθευτών της, καθώς και ως προς την αλήθεια και την ακρίβεια των κύριων χαρακτηριστικών των προϊόντων που προβάλλει ή διαθέτει μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, χωρίς ωστόσο να γίνεται πάντοτε εξαντλητική περιγραφή των χαρακτηριστικών τους. Για περαιτέρω λεπτομέρειες σε σχέση με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή για οποιοδήποτε σχετικό ερώτημα, ο Πελάτης οφείλει πριν την υποβολή της παραγγελίας του να απευθύνεται στην Επιχείρηση προκειμένου να λάβει γνώση και να ελέγξει κάθε σχετικό χαρακτηριστικό, ούτως ώστε να μη διατηρεί καμία αμφιβολία για τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των παραγγελλομένων προϊόντων.

Η Επιχείρηση δεν έχει καμία ευθύνη σε περίπτωση που ο Πελάτης παρέλειψε να ενημερωθεί επαρκώς για τα ανωτέρω, αφού τεκμαίρεται ότι τα γνωρίζει.

3.2. Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων ή/και υπηρεσιών όπως τίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι οι τελικές (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.). Οι ως άνω αναγραφόμενες τελικές τιμές κάθε προϊόντος στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν συμπεριλαμβάνουν τα έξοδα αποστολής, τα οποία υπολογίζονται στη συνέχεια, κατά τη διαδικασία παραγγελίας, με βάση την επιλογή του τρόπου αποστολής και πληρωμής. Οι ως άνω τιμές, όπως και η τιμολογιακή εν γένει πολιτική της Επιχείρησης, μπορούν να αλλάξουν οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση.

3.3. Η Επιχείρηση, παρότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρχουν σφάλματα από οποιαδήποτε αιτία κατά την εισαγωγή ή/και ενημέρωση των χαρακτηριστικών, των φωτογραφιών ή/και της τιμής ενός προϊόντος που προβάλλει ή διαθέτει μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Η Επιχείρηση, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις δεδομένων ή τεχνικά λάθη που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα ή οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

Ο Πελάτης κατά την πλοήγησή του και την επιλογή των προϊόντων θα πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη ότι μπορεί να υπάρχουν μικρές διαφοροποιήσεις στα χρώματα των προϊόντων (ένταση, απόχρωση, κ.ά.), οφειλόμενες ιδίως στις ρυθμίσεις οθόνης του υπολογιστή, κινητού τηλεφώνου κ.λπ. που χρησιμοποιεί.

4.1. Tο περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του ιστότοπου προορίζονται μόνο για προσωπική χρήση από τον Χρήστη και όχι για εμπορική εκμετάλλευση, η δε χρήση του θα πρέπει να γίνεται μόνο για νόμιμους και θεμιτούς σκοπούς και ουδέποτε για τη διενέργεια πράξεων, οι οποίες θα μπορούσαν να προσβάλουν οποιοδήποτε δικαίωμα ή έννομο συμφέρον της Επιχείρησης ή τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, ή να καταστρέψουν, να απενεργοποιήσουν ή να βλάψουν τους διακομιστές ή τα δίκτυα της Επιχείρησης, ή για τη μετάδοση ψευδών, δόλιων, παραπλανητικών, δυσφημιστικών, συκοφαντικών ή γενικά αθέμιτων ή παράνομων πληροφοριών, κρίσεων, στοιχείων ή δεδομένων. Κάθε Χρήστης, που του δίνεται η δυνατότητα να εκφραστεί με οποιονδήποτε τρόπο μέσα στον παρόντα ιστότοπο ευθύνεται απολύτως και προσωπικώς, αποκλειστικά ο ίδιος, για τις απόψεις του και σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται να υβρίζει ή να προσβάλει την προσωπικότητα, τη φήμη, το όνομα, τις πεποιθήσεις, τις αρχές και τη γνώμη οιουδήποτε, ή να παραβιάζει η συμπεριφορά του ή οι δηλώσεις του με οιονδήποτε τρόπο την κείμενη νομοθεσία ή τους παρόντες Όρους χρήσης και Συναλλαγών. Η Επιχείρηση δικαιούται να διαγράφει ή και να μη δημοσιεύει απόψεις ή και αξιολογήσεις, τις οποίες κρίνει κατά την απόλυτα ελεύθερη κρίση και διακριτική της ευχέρεια ως κακοπροαίρετες ή αντιβαίνουσες στους παρόντες Όρους.

4.2. Η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος, το σήμα, οι εικόνες, τα γραφικά, τα λογότυπα, τα διακριτικά γνωρίσματα, τα κείμενα και κάθε τι άλλο που περιέχεται στον ιστότοπο αποτελούν προστατευόμενα αγαθά πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας κατ’ αρχήν της Επιχείρησης. Σήματα, ονόματα, ή άλλα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών, που επίσης εκτίθενται στον ιστότοπο προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Απαγορεύεται στον Χρήστη η εν όλω ή εν μέρει αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση, διάθεση, μετάδοση ή η με οιονδήποτε τρόπο χρήση αυτών.